Statut

Fundacji Rozwoju i Aktywności Twórczej „Les Artes”

 

Rozdział  I. Postanowienia Ogólne

 

§ 1

 

1.Fundacja Rozwoju i Aktywności Twórczej „Les Artes”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z 24 kwiernia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Monikę Czerwińską Łukasza Wodyńskiego i Jacka  Kamińskiego zwanego dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza- Beatę Gawryszewską w kancelarii notarialnej w Toruniu, przy ulicy Rynek Nowomiejski 26, w dniu 01.09.2010 r. ( Repertorium A  nr  1677/2010)

3. Fundator za zgodą ministra właściwego ds. kultury może przekazać swoje zobowiązania i uprawnienia wobec Fundacji innej fundacji, działającej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 2

 

1. Siedzibą Fundacji jest Toruń.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do  właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 3

 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury

 

§ 4

 

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

§ 5

 

Fundacja może ustanowić  odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

 

 

 

 

Rozdział  II. Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6

 

Celem Fundacji jest działalność o charakterze pożytku publiczneego w zakresie terapii poprzez sztukę osób chorych, będących w trakcie leczenia, dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również promocja rozwoju kulturalnego, propagowanie rozwoju kulturalnego społeczeństwa, kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej i naukowej społeczeństwa, zwłaszcza poprzez inspirowanie świadomości kutkuralnej i naukowej społeczeństwa, upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo, rozbudzanie i rozwijanie różnych form aktywności twórczej, popieranie i promocja wartościowych zjawisk artystycznych w różnych dziedzinach twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości muzycznej oraz twórczości w zakresie malarstwa i rzeźby, edukacja artystyczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także promocja osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach sztuki.

 

§ 7

 

1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie i finansowanie poprzez sponsorów i dotacji ze środków Unii Europejskiej krajowych imprez kulturanych i artystycznych, warsztatów, projektów o chatakterze edukacyjnym, konkursów i festiwali w różnych dziedzinach sztuki.

b) organizowanie i finansowanie działalności związanej z projekcją filmów i edukacją dzieci i młodzieży poprzez sztukę filmową połączoną z  warsztatami plastycznymi.

c)organizowanie i finansowanie wystaw i wernisaży

d) fundowanie stypendiów i grantów dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy, specjalistów różnych dziedzin oraz osób niepełnosprawnych.

e) prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie zdarzeń artystycznych i osób związanych ze sztuką.

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wspierania organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy    z innych źródeł.

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji

 

 

Rozdział  III. Majątek i dochody Fundacji

 

§ 8

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji przez Panią Monikę Czerwińską oraz składniki majątkowe tj. obrazy w liczbie czterech sztuk o łącznej wartości 8.000, 00 zł  złożone przez Fundatorów Łukasza Wodyńskiego- dwa obrazy z cyklu „Monumenty”, o łącznej wartości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) oraz Jacka Kamińskiego- dwa obrazy z cyklu „Zabytki Torunia” o łącznej wartości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych). Łączna wartość majątku początkowego wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z :

a) darowizn, spadków, zapisów

b) dotacji i subwencji osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz form pomocy społecznej

c) grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia,

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

e) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych  instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym

g) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

h) dochodów z działalności gospodarczej

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

3. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy  nie postanowili inaczej.

4. Dochód z działalności Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

 

§ 9

 

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

 

§ 10

Zakazane jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozotają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w lini prostej lub bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 

 

Rozdział  IV. Działalność pożytku publicznego

 

§ 11

 

1. Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

3. Fundacja może w przyszłości prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach oraz w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział  V. Organy Fundacji

 

§ 12

 

Organami Fundacji są :

 

1. Zarząd Fundacji

2. Rada Fundacji

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

§ 13

 

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Funkcję członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, może pełnić Fundator.

4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu Fundacji.

5. Zarząd Fundacji może wybrać ze swego grona jednego Wiceprezesa oraz jednego Sekretarza.

6. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator z jednoczesnym określeniem funkcji poszczególnych członków Zarządu.

7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:

a)  złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione  z winy umyślnej

c) śmierć  członka Zarządu Fundacji

d) odwołania

8. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.

 

§ 14

 

1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz

2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

a) uchwalenie rocznych planów finansowych,

b) uchwalenie regulaminu Zarządu Fundacji,

c) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeczeń i innych organizacji oraz      o ich tworzeniu,

d) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

e) powoływanie Dyrektora Fundacji,

f) realizacja celów statutowych

g) sporządzanie planów pracy i budżetu

h) sprawowanie zarządu nad Majątkiem Fundacji

i) zatrudnienie pracowników i ustalenie wysokości ich wynagrodzenia

3. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, telefonem, sms- em lub listem poleconym na co najmniej siedem dni przed planowanym spotkaniem.

5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

6. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach,       w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

7. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania  wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

8. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu Fundacji lub łącznie jeden członek Zarządu Fundacji i pełnomocnik powołany przez Zarząd Fundacji.

9. Zarząd Fundacji podejmje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch jego członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.

10. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu Fundacji działających łącznie, w tym Prezesa lub wiceprezesa.

11. Zarząd Fundacji co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

12. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd Fundacji może powoływać konsultantów o raz ich zespoły spośród naukowców lub praktykantów i zlecać im wykonanie  odpowiednich opracowań.

 

§ 15

 

1. Czynności wykonawczo – zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu Fundacji pełni Dyrektor Fundacji.

2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd Fundacji na wniosek  Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.

3. W miarę potrzeb Prezes Zarządu Fundacji może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.

4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes Zarządu Fundacji          i przedstawia do akceptacji Zarządu Fundacji

5. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do Biura Fundacji.

6. Biuro Fundacji podporządkowane jest Dyrektorowi Fundacji.

 

 

RADA FUNDACJI

 

§ 16

 

Rada Fundacji jest przede wszystkim organem kontrolnym Fundacji.

 

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej z  trzech członków

2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator z jednoczesnym określeniem funkcji poszczególnych członków Rady Fundacji. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.

4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

5. Rada Fundacji może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących.

6. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą  być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie mogą  być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo  z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać  z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

7. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia , zgłoszonego pisemnie  do Przewodniczącego Rady Fundacji,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierć  członka Rady Fundacji,

d) odwołania

 

§ 17

 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał- zwykłą większością; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu Fundacji, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia  sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

 

§ 18

 

1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

a) Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji.

b) Wytyczne głównych kierunków działalności Fundacji

c) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

d) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia.

e) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielenie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy.

f) Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji

g) Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć  celów określonych w akcie założycielskim

h) Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

i) Zatwierdzanie corocznych sprawozdań do KRS- u

 

 

Rozdział  VI. Postanowienia końcowe

 

§ 19

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

§ 20

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 21

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub  w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. edukacji.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy  członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą  zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.